Allmänna villkor

1. Köp
Köp av ett värdekod avseende flyboard sker på den här Internetsidan genom Flyboard.se. Upplevelsen presenteras på Internetsidan. För att genomföra ett köp ber vi Dig att följa anvisningarna i angivet formulär. Notera att Du måste acceptera dessa ”Allmänna villkor” för att Ditt köp skall registreras. Är Du under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet. Ett köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

2. Priser
Alla priser som anges på Internetsidan är angivna inklusive moms om inget annat anges.

3. Betalning
Betalning sker på Internetsidan medelst kontokort. Kortbetalningar hanteras av CertiTrade AB och är auktoriserade med 3D-Secure. CertiTrade AB är PCI certifierade.

4. Bekräftelse av köp och leverans av presentkort
När Ditt köp har registrerats erhåller Du en bekräftelse e-post som innehåller en värdekod samt ett utskrivbart presentkort. Med värdekoden kan du sedan boka en tid för flyboard.

5. Värdekodens giltighetstid
En värdekod gäller under 12 månader räknat från det datum som det utfärdas.

6. Ångerrätt
Om Du vill ångra Ditt köp av värdekod har Du rätt till det om Du meddelar flyboard.se om detta inom 14 dagar räknat från den dag Du beställde värdekoden. Det Du har erlagt för värdekoden kommer att betalas tillbaka till det konto som Du använde när Du betalade med kontokort. Pengarna återbetalas snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då Flyboard.se tog emot meddelandet. Ångerrätten upphör omedelbart att gälla om upplevelsen som köpet avser har bokats eller utnyttjats.

Kontaktuppgifter: Zorlac AB Ljuskärrsvägen 85 133 31 Saltsjöbaden

7. Reklamation vid fel m.m.
Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i den värdekod som har levererats till Dig eller en försenad leverans av en försändelse skall Du kontakta Flyboard.se. Om Du är konsument och vill reklamera ett fel, en brist eller en försening gentemot Flyboard.se enligt punkten 7 stycke 1, i de Allmänna villkoren, gäller konsumentköplagens regler. Om Du är näringsidkare och vill reklamera ett fel, en brist eller en försening gentemot Flyboard.se enligt punkten 7 stycke 1, gäller köplagens regler.

Kontaktuppgifter: Zorlac AB Ljuskärrsvägen 85 133 31 Saltsjöbaden

8. Force Majeure
Flyboard.se är vidare befriat från ansvar gentemot Dig som Kund om Flyboard.se förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Flyboard.ses kontroll eller förmåga som Flyboard.se inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Flyboard.se inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Flyboard.se förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

9. Personuppgifter
Flyboard.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som Kund lämnar till oss. Genom beställningen samtycker Du till att registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

10. Tvist
Om Du anser att Flyboard.se har handlat fel och en tvist uppkommer kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) eller låta allmän domstol pröva frågan.